Politica de confidențialitate PsihoProfile

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care societatea SC Expert Network Services SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și asigură protecția acestora, conform legislației în vigoare, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

1. Cine suntem noi?

Societatea SC Expert Network Services SRL este o entitate juridică română cu sediul în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr.11, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub numărul
J22/1164/2002, CUI RO14961700.
Dorim să vă oferim cele mai bune servicii și produse, și, totodată, să consolidăm parteneriatul pe care ne bazăm în relația cu dumneavoastră. Din acest motiv am înțeles să ne aliniem
reglementărilor legislative cu privire la protecția datelor personale (GDPR) În acest sens, am definit pentru dumneavoastră

1. Politica de confidențialitate PsihoProfile – setul de reguli prin care ne asumăm să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele personale pe care vi le solicităm, să
protejăm aceste date și să respectăm drepturile care vă sunt conferite prin reglementările legislative în vigoare.
2. Termenii și condițiile de utilizare PsihoProfile – normele de utilizare a serviciilor oferite de către PsihoProfile și, asociat acestora, termenii acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care în solicităm din partea dumneavoastră.
3. Politica de cookies PsihoProfile – detalii despre modul de colectarea informațiilor care ne ajută să îmbunătățim experiența online și utilizarea site-ului PsihoProfile, despre
caracteristicile acestor informații și despre modul în care puteți modifica setările browserului pentru a bloca toate modulele cookies sau o parte a acestora.
Am desemnat și un responsabil cu protecția datelor personale care, la solicitarea dumneavoastră (contact@psihoprofile.ro), vă răspunde la orice întrebare legată de Politica de
confidențialitate, Termenii și condițiilor de utilizare și Politica de cookies a PsihoProfile precum și cele referitoare la drepturile pe care le aveți ca utilizator al produselor / beneficiar al serviciilor noastre.

2. Cum vă prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal?

2.1. Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrarea de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2.2. Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.3. Ce date cu caracter personal solicităm

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre PsihoProfile, în funcție de specificul lor, putem să vă solicităm una sau mai multe din următoarele date:
A. Atunci când trebuie vă faceți cont pe PsihoProfile vă solicităm nume si prenume, email si parola.
B. În comunicarea legată de semnarea contractelor, acordarea/ achiziția creditelor, emiterea facturilor fiscale, în baza reglementărilor legislative în vigoare, vă solicităm date
referitoare la entitate juridică (firmă/ instituției) pe care o reprezentați: denumirea organizației, reprezentantul legal, datele de contact, CUI, CIF, banca în care aveți cont etc.
C. Dacă vă completați pagina de PROFIL din PsihoProfile, veți solicitat să înregistrați informații legate de competentele, studii, statutul lor profesional, servicii psihologice
oferite și certificate profesionale obținute etc., informații care vor fi vizibile celorlalți membri din rețea, cei care utilizează în condiții similare PsihoProfile.
D. Dacă veți accepta prezentarea datelor dumneavoastră profesionale pe pagina ”Caut psiholog!”, pagina web în care potențialii clienți (publicul larg) să poată să vă contacteze,
din PROFIL, vor fi făcute publice datele de identificare, servicii psihologice oferite si certificate profesionale.
E. La înregistrarea datelor de identificare ale clienților dumneavoastră vom înregistra nume si prenume, data nașterii, genul, studii absolvite, ocupație, numele companiei, adresa,
telefon și adresă e-mail.
F. Atunci când clienții dumneavoastră vor răspunde la probelor psihologice de pe PsihoProfile, alegând variante de răspuns sau completând răspunsuri la întrebări, datele
acestor evaluări (răspunsurile) vor fi stocate în PsihoProfile in baze de date distribuite (răspunsurile la teste, separat de datele de identificare ale persoanei evaluate sau de
profilul psihologic final).

2.4. Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele?

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, să vă prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile noastre care v-ar putea interesa.

2.5. Cât timp păstrăm datele personale?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de ele în scopul oferirii serviciilor contactate de dumneavoastră și îmbunătății experienței dumneavoastră în utilizarea produselor și serviciilor PsihoProfile, în conformitate cu prevederile contractuale dintre SC Expert Network Services SRL și dumneavoastră, și cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.
Perioadele de stocare sunt bazate și pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

2.6. Cum protejăm datele personale?

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectăm obligația privind protecția datelor personale prin:
- păstrarea datelor în forma actualizată;
- stocarea și distrugerea datelor în condiții de siguranță;
- protejarea datelor împotriva pierderii, divulgării, utilizării greșite și accesului neautorizat prin măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare.

Ne angajam să respectăm principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, principii care impun ca datele cu caracter personal să fie:
- prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
- colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu sunt considerate incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR („limitări legate de scop”);
- adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
- exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
- păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR , sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în regulamentul GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
- prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”). Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis numai în rândul angajaților noștri, pe baza unei necesități de cunoaștere și sub rezerva unor obligații stricte de confidențialitate contractuală.

3. Care sunt drepturile dvs.?

Baza legală a procesării datelor personale fiind legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, actualizată, și Regulamentul General pentru Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 2016/679), acestea vă confer a următoarele drepturi privind datele personale:
- dreptul la informare – aveți dreptul de a primi informații clare, complete și transparente cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale și la drepturile de
care beneficiați, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale (contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la acces – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale
(contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la rectificare – aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor personale, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale
(contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la ștergere – aveți dreptul de a solicita ștergerea sau distrugerea datelor personale, în condiții care nu impun obligativitatea legală a păstrării acestora date, printro solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale (contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la retragerea consimțământului – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți face acest lucru printr-o solicitare
adresată responsabilului cu protecția datelor personale (contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale – aveți dreptul de a solicita suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal, în circumstanțele specifice
prevăzute de Regulamentul General pentru Protecția Datelor. În acest fel, ne limităm la a stoca datele pe care ni le furnizați, fără însă a le prelucra în absența consimțământul
dumneavoastră.
- dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a solicita și obține datele cu caracter personal pe care le deținem pentru a le transfera către altă entitate, în măsura în care
acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Vă puteți prevala de acest drept printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale
(contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la refuzarea marketing-ului direct – aveți dreptul de a refuza comunicarea noastră de marketing direct prin dezabonare sau printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale (contact@psihoprofile.ro).
- dreptul la dezactivarea cookies – vezi documentul privind Politica privind utilizarea cookies.
- dreptul la depunerea unei plângeri – În cazul în care doriți să contestați practicile noastre privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a depunere o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor.

3.1. Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare legate de aceste drepturi
sau de orice prevedere din acest document sau de procedura de prelucrare a datelor personale,
vă rugăm să utilizați adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor personale
(contact@psihoprofile.ro) sau ne puteți contacta folosind datele de contact de mai jos.

SC Expert Network Services SRL
Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr.11, Romania

4. Care sunt responsabilitățile dumneavoastră

SC Expert Network Services SRL se obligă să respecte legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal dar nu poate interveni în relația dintre utilizator (psiholog) și clienții săi (persoanele evaluate), PsihoProfile având rolul de intermediar și nu parte contractantă între psihologii utilizatori ai platformei și persoanele evaluate (clienți lor)/Întrucât majoritatea serviciilor oferite prin intermediul PsihoProfile sunt servicii de tip psihologic, SC Expert Network Services SRL atrage atenția utilizatorilor săi (psihologii) că trebuie să respecte normele deontologice specifice profesiei de psiholog, inclusiv cele definite în legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (nr. 4CN/2013 MO nr 715 din 20.11.2013) și alte reglementări legate de corectitudinea și deontologia actului psihologic, definite de Colegiul Psihologilor din România.

5. Cum actualizăm prezenta declarație?

Vom actualiza prezenta Politica de confidențialitate ori de câte ori este necesar pentru a reflecta feedbackul clienților și modificările produselor și serviciilor noastre. Când vom posta modificări la aceste precizări, vom revizui data „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestor precizări. Dacă modificările sunt semnificative, vă vom trimite o notificare prin e-mail în care vom sublinia aceste modificări și vă vom cere, din nou, acordul dumneavoastră.

6. Documente și informații asociate:

1. Politica de confidențialitate PsihoProfile (prezentul document)
2. Politica de cookies PsihoProfile
3. Termenii și condițiile de utilizare PsihoProfile

Înapoi la listă